เข้าสู่ระบบ

DLD-AMU

ระบบติดตามการใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed)พบปัญหาด้านเทคนิค หรือแนะนำบริการติดต่อ
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2501-1204, 0-2159-0406-7 ต่อ 106
อีเมล์ dld.amric@gmail.com